Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WISKUNDE. II. Deel. VI. Boek. 361

gevolgen van zyne gewoone onbedachtzaamheid. De Almanak, die hy waande voor den Gregoriaanfchen in plaats te brengen, is juist geen andere dan dien van Lilius, welke Gregorius aan alle de Catholyke Vorften had medegedeeld, en van Scaliger kwalyk begreepen was. Om die reden werdt hy door Clavius met voordeel wederlegd, en zulks W3s het onderwerp van eenen hevigen ftryd tusfehen beiden. De beroemde Heer Vieta was mede een der tegenftreevers van den Gregoriaanfchen Almanak, en hy.befchuldigde Clavius, dat hy het ontwerp van Lilius bedorven hadt. In deeze befcbuldiging is, zo als wy zullen doen zien, eenige waarheid opgefloten; maar de Heer Vieta roerde de waare gebreken mee aan, en die, welke hy daarin waande te ontdekken, hebben geenzins de weezenlykheid, die hy aan dezelve toekent. Hy vergilte zich vooral in den Almanak, dien hy den Paus Clement Vil. in 1600 opdroeg: voorgeevende dat dezelve beter vo'.-ieedt aan alle de voorwaarden, in de Bul van Gregorius XIII. uitgedrukt, en om die reden de zyne weezenlyk den Gregoriaanfchen Almanak was. . Dat Werk, wy moeten het voorde nagedachtenis van dien beroemden man met verdriet zeggen, voegt hem in geenen deele, en zyn Almanak, die hy, als verre bovendien van Clavius uitmuntende, opvyzelt, bevat verfcheide ongerymdheden. Dezelve beftaan voornaamelyk hierin, dat hy de Maanefchynen fomtvds flegts van 27 of 28 dagen, en op een ander maal van 32 dagen onderftelt; dat hy aan zekere dagen van 't Jaafgeea teken van nieuwe Maan toeëi« gent, niettegenftaande, door de vervroeging der Maan, in dé reeks of het vervolg der eeuwen geen dag is, waar op geen nieuwe Maan moet plaats hebben. Ook antwoordde Clavius hem met kracht en oordeel in zyne Verhandeling over den Gregoriaanfchen Almanak. Hy hadt gelyk van geen antwoord te geeven op de fchampere klagte, welke Vieta door de hevigheid van den twift werd ingehoezemd, en ik weetniet waaraan de Uitgeevers

Sluiten