is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der wiskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jö HISTORIE der

daags de wind hem tegengeloopen zynde, belette hem zulks te vertrekken, waar door hy met zyn geheele Vloot gevangen genomen werdr. Het is nog niet lang kleden , dat de verfchyning van een Comeethet Vo'k eene bygelcovige fchrik inboezemde; de Sterrekunde alleen heeft dezelve kunnen doen bedaaren, door de oorzaaken van dat verfchynfel aan den dag te brengen. Het is ook de aanzienlyke aanwas der Sterrekunde, waar ran wy het verval der Sterre-Voorzegkunde te danken hebben: deeze bedrieglyke kunft, gebooren uit het misbruik der Sterrekunde , nog in haare opkomft zynde heeft haar aanzien verloren, of wordt niet meer in achting gehouden, als by eenige domme verftanden, federt dat de Sterrekunde uit den band gefprongen is , en nader tot de volmaaktheid komt. Uit alle de Sterrekundige kenmsfen vloeit eindelyk een groot licht voor het algemeen Stelfel van 't geheel-al, een voorwerp, voorzeker waardig om de verftandige Wezens, welke dat verwondenngswaardig Schouwfpel genieten, bezig te houden: aldus zullen zonder twyffel diegeenen denken welke de oogen niet eeniglyk naar de Aarde gekeerd hebben, en aan deeze fraaije .Verfen van Ovidius zuilen gedachtig zyn;

Pronaque cum fpeftent animalia ccetera tsrram Os bomini Jublinie dedit, ccelumque tueri JuQit, & ereftos ad fidera tollere <óultus.

X.

Wy zouden tot eene te groote en onnuttige wydluftisheid moeten overgaan, indien wy ons met deeze byzonderheid wilden verbinden, om het gebruik der overige deelen van de gemengde Wiskunde te toonen; v?n de meefte vertoont zich dit gebruik genoegzaam van zeivp, om my te bevryden van daar by ftil te ftaan: ik bepaale my derhalve tot eenige over'weegingen, belangende de Meetkundige befchouwingen van een zekeren rang, waar van men naar het oogmerk en de nuttigheid kan vraagen. Hier moeten wy bekennen, dat onder dezelve