is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der wiskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AoS HISTORIE der

aanbelangt, van een vry goed gebruik hebben kun* nen zyn, zulks dat de gevolgen vry naauwkeurig waren; maar hetgeen de oude Sterrekunde voornaamelyk ontbrak, was eene handelwyze om dentydmet eenige juiltheid te meeten. 'Er waren Sterrekundigen welke rot dat einde Water - uurwerken voorftelden • maar Ptolomeus verwerpt dezelve (0), als kunnende ons zeer gemaklyk iq dooling doen vervallen, en dit middel is in der daad aan veele zwaarigheden en onregelmaatigheden onderhevig, welke bezwaarlyk voor te komen zyn. Naardien nogthans de meeting van den tyd de ziel der Sterrekunde is , nam men toeylugt tot een ander hulpmiddel, 'c welk zeer vernuftig is. Hetzelve beftondt hier in, dat men in 't oo, genbhk van een verfchynfel, waar van men het uur wilde weeten, de hoogte der Zon, indien het by dag was, of die van een vafte Ster, indien het bv nacht was, waarnam; want de Zons plaats, op eenige minuten na, in den tyd der waarpeeming, benevens de Breedte der plaats, bekend zynde, kan men het uur daar uit afleiden. Men kan zulks ook doen uit de hoogte vaneen Ster, wier Declinatie en rechte klimming gegeeven zyn: wanneer men dus,by voorbeeld , eene Maan-Eclips waarnam, moeft men zorg draaien om, in elke Phafis der Eclips, vooral by 't begingen het einde, de hoogte van eenige merkwaardige Ster te neemen, om daar uit het uur te kunnen afleiden • en dit is het 't geen de Sterrekundigen gedaan hebben , tot dat men den flinger op de meeting des tyds heeft toegepaft. Maar het is gemaklyk te bemerken , hoe arbeidzaam die oude handelwyze was en dat nog erger is, hoe weinig zekeren gebruikbaar dezelve in zekere omftandigheden was. Wat is de Sterrekunde niet verfchuldigd aau den uitvinder van het gemaklyk en zeker Werktuig, waar van wy ons hedendaags voor die meeting bedienen! My is bewust dat 'er, belangende de oeffenende Sterrekunde by.

- de

(j) Alm. I. V. c. 14,