Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

HISTORIE der

aftrekken, 1° tweemaal het Lighaam AFIa. dat gelyk is aan het Segment van den Kloot of Sphe. roïde, door het Segment Fal gemaakt, 2°. het rechtlynig Prifma A«JL*B, 30. het Prifma op den Bafis aeb, of A E B, welks hoogte is,

Wat belangt de andere Voorftellen , waartoe Kepler zich verleedigde, dezelve waren meerendeels voor de Meetkunde van zynen tyd te moeijelyk, zo dat men zich niet behoeft te verwonderen , dat hem dezelve mislukten: het is waar, dat men hem byna niet ontfchuldigen kan wegens de f orten van Ophsfingen, welke hy van verfcheide dier Voorftellen dacht te geeven, fchoon hy zich over dezelven niet verklaard heeft als een man, die van haare gegrondheid overreed was. By gebrek van eene directe Leerwyze, gebruikte hy zekere overëenftemmingcn, zekere redens van gelyk heid, die meer willekeurig dan in de natuur gegrond waren. Ook deedt hy eenige Meetkundigen tegen hem opflran. Een, onder anderen, genaamd /ücxinder Anderfon (h)t verweet hem, dat hy in de Meetkunde op eene zo wonderlyke wyze tewerk ging, en toonde aan, dat de waarfchynlykheden, die hy tot geleidfters genomen hadt, hem tot niets anders dan tot doolingen gebragt hadden-

Wy zullen het tweede deel van dat Werk van Kepler maar even aanroeren; hetzelve betreft de roeijing der Vaten, een onderwerp waar over hy vernuftige denkbeelden voordraagt. Inzonderheid vinden wy in hetzelve eene gelukk'ge aanmerking belangende de Voorftellen de maximis & minimis. Dezelve beftaat hier in, dat wanneer eene grootheid tot den term van haaren grootften aanwas gekomen is, of in tegendeel, dezelve in de nabyheid van dien term flegts by onmerkbaare trappen verandert. In deeze aanmerking is de grond van den

Re-

(g) Vinditice Archimed. jfiiff.

Sluiten