is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der wiskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17Ó II I S TOR I E b e r

ding verfchuldïgd was. In de daad hy bfaet ben in zyne kamer, en toonde hem de plaats van Har. not, alwaar men het zelfde ziet; waarop Roberval, van vreugde verrukt mtnep, hy heeft het gezien, hy heeft tet gezien', en zulks vervolgens overal verbreidde .Deeze trek vertoont ons, om de waarheid te zeggen , nog niet anders dan een blyk der afgunst van

.JtTf '' d°ru • ï h? het daar by niet berusten. Hy waande verfcheide feilen in de Meetkunde van Bef-

nn^Vf ver,bfteren» en ni« ih is hy t'eenemaal onvericnoonlyk; want zyne tegenwerpingen zyn allen ongegrond en bewyzen niets anders dan zyne jgtt en hardnekkigheid. De eerfte tegenwerping , die hy Defcartes deedt, was dat hy gefeild hadt in zyne ConfiruUie der Vergelykingen van de zesdS fT:JAeen Sedeelte 2yner Parabolifche Conchois hadt voorbygegaan, zonder 't Welk een Cirkel dezelve met m zes punten kou fnyden. Hy hadt zichtbaarlyk onrecht: want Defcartes, zyne Vergelyking tot eene andere herleidende, waar in alle de

)lV ZPfuf T' Wa! dat ^edeelte zy»er Con. mis, ón Roberval waande voorbygegaan te zvn.

denA?^ "utte]™s> vern,!ts ^'ve, als onder den As zynde, negative Wortelen zou opgeleverd hebben. Hy was ook het fpoor byster door voor te geeven dat het bovenfte deel van die Kromme door een Cirkel niet in zes onderfcheidene punten konde gefneeden worden. Defcartes wees hem een gemaklyk middel aan, om zich te verzekeren da" zulks mogelyk is, en dit gebeurt in de daad zo

ffi de AHïSluH"dde ih >' en de Vader RalleuT) betoogd hebben. lichter ziet men hem, niettegenftaande den tyd, welke hy gehadt hadt om zulks te onderzoeken, titn jaaren daar na de zelfde.

i (/O Schoot. Comm. ad fin.