Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WISKUNDE. III. Deel. III. Boek. 239

neemt, dat het niet door de natuur van 't gevoel is, dat die blinde den geoefienden indruk op de linkerhand tot een voorwerp , aan de rechterhand geplaatsr, overbrengt, maar eeniglyk door de gewoonte, die hy aangenomen heeft, om 'er dus over te oordeelen. Zonder deeze gewoonte zou hy, even als de blinde van Chefelden, voelen; doch hy zou geen oordeel kunnen vellen over de gelegenheid van het voorwerp, waar van hy aangedaan zou zyn.

De duidelykheid met welke wy een voorwerp ontdekken , hangt af van die met welke deszelfs beeld in het oog gefchüderd is. Als elk der kegels, door de ftraalbreekingen van het oog gevormd, zynen top naauwkeurig op het Netvlies brengt, zullen alle de deelen van het voorwerp en deszelfs randen n?auwkeurig bepaald zyn; men zal alsdan het voorwerp duidelyk zien. Maar zo die top vóór- of achterwaarts valt, zal dat beeld verward zyn, als wanneer in de donkere kamer de muur, waar op de voorwerpen zich fchilderen, fe dicht by, of te ver van het glas is: in dit geval kan men niet anders dan verward zien. Het is derhalven voor het duidelyk zien van veel aanbelang, dat het oog zodanig gefteld zy, dat de vereeniging der gezichtftraa. len niet te naby, noch te ver, maar naauwkeurig op het Netvlies gefchiede.

Dit brengt ons natuurlyk tot de oorzaak der gebreken, welke men in de verfchillende gezichten befpeurt. 'Er zyn menfehen welke de voorwerpen niet als op zeer kleine afilanden ontdekken, en anderen welke alleen de ver afgelegene voorwerpen duidelyk zien. Dit laatfte gebrek is doorgaans dat der oude lieden, en men geeft om die reden den naam van Verrezienden aan hun,welken hefwerktuig des gezichts dus gefteld hebben: de anderen worden

i>..~:„.*,h,*, ctoriüomr). ' Tn Ap Vprrpzipnrlpn hrppkpn

het Hoornvlies of het Kristallyn , als te plat zynde, j het licht niet genoeg,of mhfehien brengt eenige by{ zondere gefteldtenis het Netvlies te dicht by het Kris-

callyn. Daar door gebeurt het, dat deftraalen van Q 4 een

Sluiten