Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE der

de meeste Leerwyzen zyn, welke in dat Boek gevonden worden, maar ook het fcherpzinniglte, 't welk het in dat vak van Analyfis bevat, lie Heer Bernoulli was deswegens eenigermaate misnoegd, toen het Werk van den Heer de l'Höpiial in "t licht kwam, en het waren eeniglyk redenen van achting en erkentenis voor de wyze , op welke hy deswegers te Parys onthaald was geworden, welke zyne klagten (moorden, en welke hy zich vergenoegde den Hcere Leibnitz te doen (ƒ>). Het ware te werfchen geweest, dat de Integraal Rekening van dien tyd af door de zelfde, of eene even zo bekwaame hand , vrrnandeld ware geworden : doch alzo de Heer Lcihtiitx federt lang voorneemens was geweest een Werk, getyteld : de Scientid infiniti* waar van deeze Rekening het voornaamlte gedeelte moest uitmaaken, in \ licht te brengen, weder» hieldt zulks de pen van den Heer de rHópital, Aan de verwachting van 't pubnek werdt eerst in *c Jaar 1707 voldaan, toen de Heer Gabriel Manfredi in 't licht bragt zyne Verhandeling, De cenflrubtione cquationum differentialium primi gradds, een Werk waar in men met veel oordeel verzameld vindt, alles wat tot in dien tyd over de Integraal Rekening gedaan was. Het zou hier de plaats zyn om verflag te doen van de eerfte vorderingen deezer Rekening; doch alzo dezelve haare metkwaardïglte uitbreidingen in oeeze e> uwe bekomen heeft, zullen wy, ten einde alles wat dezelve betreft onder een zelfde gezichtpunt voor te dragen, dit verhaal tot het volgende deel van onze gefchiedenis verfchuiven.

X.

Terwyl de meeste Meetkundigen met vfyt ar. beidden, om zich in de nieuwe Rekening bekwaam te maakei, waren 'er anderen die haar den oorlog Verklaarden, en alle poogingen in 't werk Relden»

0333

Cf) Comm. Epijl, Leibn. fcp Bern. T. I, p, 350»

Sluiten