Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-14

HISTORIE dü*

geen andere (lappen, als in 't midden van ontelbasre hin<l< rraa'en, en hetgeen, volgens de Leerwyze der ZJi/Ir.W/W-Rekening verhandeld, duidelyk is9 en flegts etnige regelen verëischt, is volgens de zy» r.e clmster en .verward, en beflaat geheele bladzyden. Daar benevens is het Boek niet zonder gebreken, en de Heer Marquis dt l'Hó'pital wreekte de Dif eren/«'««/-Rekening, door dezelve aan te wyzen; hetgeen eenen twist verwekte, waar van Je Journal des Sca* fans van 169? herhaalde reizm weêigalmde.

Onder de reftryders der Differentiaal-Rekening zyn de Heeren Rolle en Nieuwentyt die geenen, welke het meest uitgemunt hebben. De laatfte tradt het eerst in '1 ftryiperk, en gaf in 't Jaar 1594 een Boek in 't licht, waar in hy die Rekening te keer ging (q). Hy beweerde dat zy valsch was, om dat men in aezelve als gelyk befchouwt zodanige grootheden, die, wel is waar, flegts een oneindig klein verfchil hebben, doch dat niettemin wezenlyk is. Naar zyne meening moesten die verfchillen volftrfkt nul zyn, cn naardien alsdan tusfchen dezelve geene betrek, king meer kan zyn, verwierp hy t'eenemaal de tweede verfchillen , en die der hoogere rangen. Kort daar na gaf hy een ander Werk in 't licht, waar in hy zich liet voorftaan de Rekening van Leibnitz te ftaaven. Hy gebruikte daartoe een nieuw bovennatuurkundig grondbeginfel, waar uit hy zeer zonderlinge gevolgen afleidde, welke hem aanfpoorden om de verborgenheid der Sclieppinge te verklaaren.

Leibnitz beantwoordde Nieuwentyt (r). Men meet bekennen, dat zyn antwoord niet aanft;nds eene volkomene oplosfing der zwaarigheid daarftelt. W ant door zyoe verfchillen , of orëindig kleinen ,

als

Cq^ Confv.kraHcncs circa Anaiyfeos cd qnantitates infiniti parvas appiicetee ptivcipi;. Amftei. 1694. in-8". Analyfis infivhorum , Jeu Cut\ü Pryrietatis ex Polyg. natura deduüte, Ibid. 1095.

(r; AÜ. Lipf. 1694.

Sluiten