Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'xxviii VOORREDE van den

zyn, omdat ik voorzag dat, op wat wyze het geheele Werk mogt ontvangen worden, dit deel ten minfte aanneemelyk zyn zou, als zynde een verhaal van gebeurde zaaken, door iemant die 'er al den tyd by tegenwoordig en gebruikt geweest is. — Myne gevolgtrekkingen zyn weinig en kort, nadien eene uitvoerige ontvouwing van deze onderwerpen denfchakel der voorvallen, welke in deze plaats onder een oogpunt moesten voorgedraagen worden, te zeer zou afgebroken hebben. • Ik heb daarom de meeste gevolglyke redeneeringen , uit het eerfte Deel voortvloeiende,in het tweede Deel overgebragt, in het welk ik, na de ziekten, eigen aan het krygsleeven, verdeeld en in klasfen onderfcheiden te hebben, derzelver oorzaaken nafpeure, te weeten, zoodanige welke afhangen van de lucht, den eetregel, en andere omftandigheden, die door eëne lange gewoonte den niets beteekenende naam van niet natuurlyke

dingen Non Naturalia verkregen hebben.

Hier heb ik het gewaagd om eenige bronnen van ziekten aantewyzen , zeer verfchillende van andere Schryvers over dit onderwerp; en ik heb tevens aangetoond hoe weinig vermogende eenige andere oorzaaken zyn, die men tot hier toe geoordeeld heeft het meest toetebrengen tot

het verwekken der Legerziekten. . Ook zal

men, hoop ik, deze vryheid niet veroordeelen, wanneer men in acht neemt de gelegenheden,

wel»

Sluiten