Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 PROEFNEEMINGEN

leen in ziekten als zy onvoorzigtig gegeeven worden, maar ook in proefneemingen buiten het ligchaam.

Betrekkelyk de uitwerkingen, uit derzelver inwendig gebruik voortkomende, kan men weinig zeggen, ten Zy men het foort van ziekten juist bepaald hebbe. Want veronderiïellende, dat zy uit hunnen aart gefchikt zyn om de rotting te bevorderen , zoo zouden zy echter, byaldien de rotting reeds begonnen was, veroorzaakt door een' vertraagden omloop des bloeds en verllop-

Ping-

„ de gal rot reeds, eer zy teekenen geeft van eenen loog„ zoutigen aart; en zy gaat nog voort te (linken, nadat zy „ niet meer met zuuren opbruischt. — Hier uit redeneert „ men dus: als de rotting begint, is 'er geen loogzout te„ genwoordig', liet loogzout weg zynde, houdt zy echter aan; derhalven is 'er tusfchen het loogzout en het rotte „ geen betrekking. — Ik antwoorde: de kracht van deze „ fluitrede vervalt door de proef, die wy met de Spaanfche „ zeep genomen hebben; want deze leert, dat'er in eene „ zeepachtige zelfftandigheid eene groote veelheid loogzout „ vereischt word, voor dat eenige opbruifching met zuuren „ kan bemerkt worden. — Uit al het voorige gevolglyk befluit ik met recht, dat 'er in het begin der rottinge van de gal ook een loogzout aanwezig geweest is. „ Niet moeijelyk is het ook te verklaaren, waarom, de gefchiktheid tot opbruifching weggenomen zynde , dó „ flank evenwel aanhoudt; want wanneer het loogzout zoo,, danig ontwikkeld word, dat het met zuuren opbru!fche,is „ 'er een groot gedeelte overig en van den oly vry : dan dit „ gedeelte vervliegt, en daar blyft alleen over dat gedeelte, „ het welk met de oly-deelen zeer naauw vereenigd is ;

maar dit gedeelte met den dunfte oly langfaam vervliegen. „ de, verdwynt allenskens ook al de flank, terwyl de dik„ kere oly overblyft; die of van het loogzout beroofd word,

,, of den zei ven vast omwonden in bedwang houdt". .

Aan de fchielyke vervlieging van het loogzout in rottende ligchaamen moet men, volgens den Heer macbride, toefchryven, dat het water ftinkende, binnen korten tyd, weder versch word.

Sluiten