Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

VOORRKDEN.

onzen zeer geleerden Leótor, den Wel-Ed: Heere J: Rocquette, in het Theatrum Anatomicüm, openlyk vertoond of verhandeld wierden'; 'immers Zaaken ' dien aangaande , en van my onder het hyzvoonen dier Lesfen (ik ontveinze het geenzins) dikwerf nog aangeleerd, zal men fomtyds ook 'hier aantreffen, weshalven ik my vleie dat de aandacht van mynen Lezer 'er dies te meer typ 'zdl gevestigd zyn.

Mogten nu deeze waare en zuivere bedoelingen van niemand met partydige oogen worden befchouwd, maar naar myn oogmerk iot eèn- nuttig gebruik flrekkenvoor alle ■Liefhebbers' dier veel-beduidende' Zinfpreuk, 'Kent' u zei ven ; gewisfeiyk dan zou ik 'myne moeite wel beloond achten, iven ik bovendien het genoegen bevond om deezen eer/leling met eenige goedkeuring begunfligd 'te zien* • - • v. - t/v,

Voorts taal- en fchryf-ftyl naar de kiesheid

en

Sluiten