Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Miè. en hoop in edn berouw hebbend hart nooit kunnen verftikken.

Maar de droevige lotgevallen , Welke ik door mijne voorige dwaalingen ert misflagen veroorzaakt heb, welke ik eerst uit derzelver gevolgen als zodanig erken, cn tegen welker toereekening mij de oprechtite bedoeling en de getrouwe involging der waarheid, welke ik te dien tijde niet duidelijk genoeg kende, kan rechtvaardigen : deeze kunnen de rust van mijn geweeteh even zo weinig ftooren , als alle de rampen , welke met mijne vrije daaden in 't geheel in geene verbintenis Haan» Niet het gevolg , maar alleenlijk de zuiverheid van mijne oogmerken en ontwerpen; niet de gelukkige uitkomst , maar alleenlijk een verftandig begin ; niet de veranderingen der waereld, welke buiten den kring van mij* ne werkzaamheden zijn , maar het geduurig gemoedelijk gebruik van mijne krachten en Van alle gelegenheden, om dezelven wel ta

cehteeden. Zie daar de mcetftaf , naar

welken de rechtvaardige Rechter der waereld Zijne beperkte fchepfelen beoordeelt, hunne Waardij bepaalt, en eerlang de vergelding aan hen uitdeden zal. En voor den onzijdigen rechterftoel van hem, die zelfs de geheimfte beweegingen van het menfchelijke hart kent, zal zelfs hij, die bij de onfchuldigfte en welB a mee-

Sluiten