is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de voordeelen van de rampen en tegenspoeden des menschelijken levens.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pi

derd? Hoe dikwerf wierd een zeer deernis» waardige toeftand het onverwachte middel, om de tederhartigfte wenfehen van den lijder met wederliefde en de gulhartigftc betooningen van dezelve te bekroonen, of vrienden

nog vaster aan elkandcren te verbinden ?

Ziekten van eenen bijzonderen aart moeten fomtijds met ziekten, fchrik met fchrik afwisfelen, om de hardnekkigheid van een diep ingeworteld ongemak eindelijk te overwinnen, en daar de geneezing te bewerken, waar de menfchclijke konst zelfs aan de mogelijkheid wanhoopte (*). Zelfs de dood moest veeltijds aandoenelijke harten eerst de gevoeligfte wonden toebrengen, indien zij zouden aangefpoord worden, om bijzondere op hen wachtende beezigheden op zich te neemen, een grooter gebrek te ontvangen, en den weg tot

eene duurzaamer welvaart inteflaan; hij

moest hun deeze wonden juist zo vroeg, juist

nu

(*~) Het ontbreekt niet aan voorbeelden , dat menfche* die veele jaaren lang aan de jicht, het voeteuvel, en andere tot dus verre ongeneeslijke ziekten ter neder lagen, door den fchrik van hunne brandende wooning, of door andere feliokken van het ligchaam en den geest ; dat blinden door de vermeerdering van hunne fmarten van een fplinter, welke het oog op nieuws kwetste; dooven door eeucn gevaarlijkeu val enz. geneezen zijn.