is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaklijke verklaaring van eenige uitgezochte schriftuurplaatsen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

99 Bïö Tü.üO.NOMI ü M I. VS.

9, Gode gehoorzaamen, of met gehoorzaamen, „ Baar maate het met onze vleeschlijke begrfcpen '« ^aeckoonit, of: daar tegen ftrijdig is°. Het welk akaa§ uitloopt to: ons 'eigen verde-f", i Over het geheel leert o:.s deze ganfche ^eheurtems> met derzeiver n^oomst voor ,!k vo'k dat bet goed eo afeto, God in alles & het geloof te gehoonwr.»; pfe .altoos, en in alles rampzalig, Gcre dcor.cngeiaof ongehoorzaam te zijn; - dat wij poait cns verderf aan Gcde,, maar Wfg en alleen aan orsz^/sn moeten toefbhrijvem God is üeioe. -Maar wij denken akoos, door ongeloof, kwaad van God; & daarom gehoorzaamen wij den Heere r. et — tot Onze rampzaligheid. ;

Dat ik nu op goeden en wettigen grOnd, deze aanmerkelijke gebeurtenis, ais zoo leerzaam in al. len dezen , nebbe vertoond, billijkt de Apostel Paulus voor éij genoegzaam, in zijn gebruik, het welk hij daar van maakt, in zijnen Brief aan de -Hebreeywe.T, Hofdji. 111. en IV. Waarin wij duidelijk ki nnen bemerken — dat Paulus! het boos en hardnekkig ongefcof"fa cat volk, de eenige, de naaste, en rampzalige oorzaak ftélt te zijn, van 'huiue weerkTe.evige ongehoorzaamheid aan God, van het venverph 'van Gods beloften, en vnn het geheele 1 gemis v.in her beloofde goed — $ dus van hun verderf; - dat Paulus, hoewei hij zeker wist, dat geeo vV,i al d:t volk konde gelooven, zonder Gods almagtige en voorkoomende genade; hij echter daar van niets vermeldt, veel min, van iiet gemis daaiv van de reden afleidt, waarom zij inier. geloofden, noch gehoorzaamden; maai- eenig