Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 Q. HORATIUS

genoegzaame wijze vervult, en met de eerde en eenvoudigfte regelen der Natuur het meest overeenkomt. Zijne Lierzangen bevestigen deeze waarheid op verfcheidene plaatien , uit welker vergelijking wij deeze algemeene trekken kunnen opmaaken, dat hij, ziende dat de rijkdommen de zorgen des levens niet wegneemen , geene redenen vond om zijne Sabijnfche vallei) Voor grooter ftaat te willen verwisfelen ; —— dat hij, de partij der rijken geheel verlaatende, zich bij die geenen voegde, welke niets begeerden ; en dat het bezit van gansch Africa hem zoo gelukkig niet kon maaken, als zijn heldere

beek en eenzaam bosch ; dat hij van

zijnen vermogenden vriend niets meer verlangde , fchoon hij wist, dat deszelfs goedheid geene zijner wenfchen onverhoord zoude laaten, en dat hij de Goden alleen bad om gezondheid van ziel

en lighaam tot zijn einde; ja dat hij zelfs

bereid was op den wenk der Fortuin alle haare gefchenken terug te geeven, en zich tegens haare aanvallen door zijne deugd alleen zoude befchermen (48). En begeert gij, Mijne Heeren! een vollediger fchets van zijne levenswijze midden onder de pracht van het hof en de weelde van Rome, hij geeft ons dezelve in het zesde van het eerde boek zijner Hekeldichten (49).

Doch

Sluiten