Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E P AKETBOO T, ti$

.'dat men finds , jaarlijks op den 5 November, door 'geheel Engeland een' dankdag over de ontdekking van dit verraad pleeg te vieren. De Koning bemerkte ondertusfchen uit dit flukjen en de gevolgen van dien , dat hij niet veel goeds van den Paus en deszelfs aanhang te verwagten hadde, •waarom hij een' eed deedt opdeden, waar mede ••elk onderdaan zweeren moest, dat zij hem, als een regtmaatig Koning en Hoofd van de Engelfche Kerk erkenden.

Onderwijl begonnen de Engelfchen en de Schotten onderling hevig te kibbelen, welke van deze beide Rijken voordaan den naam aan het Koningrijk geeven zoude , doch de Koning kwam 'er tusfchen en dilde den twist, door hen geen van beide hun' zin-te geeven, noemende het Rijk van dien tijd af Grootbrittanje ; evenwel daar was het gepruttel nog niet ten eenemaal mede bedaard, want de Schotten zeiden: wij zullen evenwel onzen Koning jacob de Vide blijven noemen, en zien eens wie ons dat beletten zal, de Engelfchen daar tegen : en wij zullen hem jacob de 1de heeten, fpijt je lui bakkes enz. enz.

P Deze

Sluiten