Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOR P-B E S C H R IJ V E R. (.Blaricum.) 3

Op het Kerkhof binnen den omtrek, dien voorheen hes Choor der Kerk heeft beflaagen, is een grafkelder, doch die thands van boven geheel met gras begroeid is. Op denzeiven ligt een gedeelte van een' grafzerk, waarop gebeiteld is het wapen en de naam van johan stachovwer urij Heek

VAN SCHIERMOMCOOG.

De Pastorij te Blaricum is vrij goed, gelijk ook het Schoolhuis; doch er is noch wees- noch arm-huis, en dit zoude er ook indedaad vrij overtollig zijn: die weinigen onvermo» genden om voor zich zeiven den kost te winnen, worden of in hunne eigene wooning verzorgd , of bij Burgers hefteed — de Diaconie» armen door den Diacon, met voorken» nis en goedvinden van den Predikant en Ouderling — de zo. genaamde pot-armen door de Armmeelters.

De Roomfchen hebben er eene goede ftatie, die door een wereldsch Heer bediend wordt, zijnde thans de Weleerwaarde Heer henricus huisman.

Wegens de

WERELDLIJKE REGEERING,

Hebben wij flechts dit volgende ter neder te ftellen; de Burgers hebben er, wat het beduur der Dorps - zaak«n betreft, hunne eigene Regeering; doch met opzicht tot de rechts-zaaien handelt deeze Regeering in vereeniging met die van Laaren, en heeft dan dezelfde maat van magt als de Regeering der andere Gooifche Dorpen. De Leden dezer Regeering zijn te Blaricum zo wel ais te Laaren bijkans allen van den Roomsch • catholijken Godsdienst.

Voorrechten of verpugtingen heeft Blaricum niet: Zie wegens deszelfs aandeel in de meente onder onze befchrijving van Laaren,

De

BEZIGHEDEN

Der bswooneren bedaan meestal in den landbouw, zo als dezelve over het algemeen in Gooiland ter hand genomen wordt: er gaan ook nog 18 a 20 getouwen, ter bereidinge van grove lioffe: midrgaders eene menigte van fpinwielan , deels om die retoïwen ran den gang te houden, deels ter vervaardiging van katoen «garen.

A %

Sluiten