is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver [...]. IV. deel. (Kennemerland.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 DE NEDERLANDSCHE STAD- ew

welvaarende, hoe wel niet weinig minder dan in voorgasids tijden, (gelijk nader zal blijken :) deeze vermindering van bloei is veelal veroorzaakt door het verloop der vfefcherij en fcheepvaart , gedeeltelijk ook , door dat één der ffuizen aldaar liggende , gelijk wij nader zullen zien , ter vertrmkinge eenigen tijd in misbruik zijnde, fommige fchippers genoodzaakt werden eenen anderen cours te neemen, en welken cours zij vervolgends hebben blijven houden : immers is zulks dikwijls in andere omftandigheden mede het geval! ter plaatfe aiwaar men dikwijls komt, verkrijgt men vrienden; maakt men voor. keur in de bediening, en het aanfchaffen van de benoodigdheden, en men getroost zig zelfs eenige mjerdere moeite, om zig desaangaande te vergenoegen: het dorp is dan zijnen bloei verfchuldigd, zo aan de doorvaart en het vertoeven der menigvuldige vaartuigen van en naar het Spaame en het IJ, als door de visfchers en de arbeidslieden, welken frer woonen: onder anderen die welken gebruikt worden tot het onderhouden var* de dijkwerken en (luizen.

Spaarendam ligt, langs den dijk gerekend, bijna twee uuren van half weg Haarlem: deeze weg, fchoon wat lang ter wanï delinge, is zeer veimsaklijk; men fclicpt er een ruime en frislche lucht: ter eene zijde heeft men beftendig een onbepaald gezicht over het ruime IJt en ter andere zijde, hooiland — de weg van Spairendxm Dc.a: Haarlem, gaat meestal door het aangenaamfteen wèl geltoffeerdfte weiland; hier en daar vindt men eene plaifant gelegen boerderij; opdien weg, niet ver van Haarlemontmoet men ook het zogenaamde Pont veer, alwaar Hechts twee huizen (taan, en een watermolen: er ftaat ook een tolhek: het ontleent zijn' naam van veer, daaraan, dat aldaar, in vroegere tijden een veer, of overtogt naar de Haarlemmervaart lag; het behoort voords onder Haarlemmer-Ui, waarvan op zijne plaats nader. • Er is ook nog een anderen weg van Spaarendam naar Haar' lem , gaande mede door zeer fehoor.e weilanden : aan de linkerzijde van dien weg heeft men het ■Spaame. en aan de rech-