is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver [...]. IV. deel. (Kennemerland.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORP-BESCHRIJVER, (Spaarendam.) $

ter zijde het dorp Schouten: de gemelde weilanden gepasfeerd zijnde, komt men op den gewoonen rijweg, die den wandehar aan de Nieuwe of Kennemer -poort te Haarlem, biengt — De gezegde weg van Spaarendam naar Haarlem voorhoemd, ié in alle gevallen zeer aangenaam.

De huizen die allen van fteenen opgebouwd zijn, ftaan gedeeltelijk langs den dijk, hebbende des een vermaaklijk uitzicht ovef *t IJ, gedeeltelijk zijn zij, in een driehoek, grachtswijze gebouwd , en ongemeen aangenaam rondsom een water, in het midden des dorps liggende,en de Kolk genaamd; van de eer.é gracht komt men over het gezegde water op de andere, over een draaibrug, gelegen opeen fcbutfluis in dat water zijnde: ge» melde grachten zijn met boom.n beplant, en zindelijk bebouwd, Waardoor zij eene ongemeen bevallige vertooning maaken.

De Kolk voornoemd , is zo wijd , dat 25 h 3Ó ordinaire fchepen te gelijk in dezelve kunnen liggen , om naar da" doorfchutting te wachten; het geen alsdan eene ongemeen behaagelij<e vertooning maakt, en vooral in de oogén van Ni derlanders, die buiten alle kijf geheel hun beftaan van de fcheep • Vaatt, naamlijk als de algemeene bron van 's Lands welvaart * moeten hebben.

NAAMSOORSPRONG.

Spaarendam, doorgaands, doch verkeerdlijk, (gelijk firaks Zal blijken,) Sparrendam genaamd, is zijne naam vprfchuldigd aan een dam en fluis, die volgends Octrooi van Koning WilleMj gegeeven in den jaare 1253, hier gelegd is» om den vloed van het IJwater te ft uiten: naderhand, en wel in den jaare 1285, is dit oörooi vermeerderd door Graaf flor i s den vijf de nS de naam des Ambachts en van het Dorp zal dan betekenen di dam bij het fpaarne gelegen.

In vervolg van tijd z'jn bij gezegde fluis nog drie anderen! bijgekomen. of eigenlijk zijn het Hechts twee Huizen, en esr.es A a