Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EQB.P-BESCHRYVEBL. (Krimpen cm den Leca.y 's*

fnvlped op, het Burgêrlyk beduur, welke in het voorige artykel gebleeken is , had de Ambachtsheer weleer ook zyn hand in het beroepen vaneen' Predikant, en in deaanftellfng van een' Schoolmeester — vanneer er een Predikant beroepen zoude worden, moest de kerkenraad een drietal ter ap. of im-probatie prefeuteeren , eerst aan de plaatslyke fe§eering van Schout en Schepenen, en dan aan den Ambachtsheer ; viei er by de eerstgemelde irnprobatie, dar kwam het aan den Ambachtsheer niet eens toe; maar. yond de plaatslyke regeering goed te approbeeren, dan ha i de Ambachtsheer daarna nog vol om tie vr heid, om naar welgevallen te handelen , en wanneer, nu alles wèl afgelopen zynde, uit de drie genomineerde Predikanten één was beroepen , dan moest deeze alléén nog eerst op dezeltde wyze voornoemd, van vooren af aan door de fpitsgarda, en liep daarin alles weder wèl voor hem af, aan had men langs, den korUi mogelyken'weg een' Predikant bekomen.

Was de Schoolmeesters plaats vacant „ dan deed zig gemeenlyk weldra een groot getal van follicitanten op, gelyk

ook meestal op het platte land plaats heeft uit alle

de follicitanten maakte de Ambachtsheer een zestal; en deezen andermaal hunne gaaven en bekwaamheden hebbende doen hQOten, werd door htt gecombineerd collegie vau Magiftraat en Kerkenraad, met meerderheid van fteumun, de vacature vervuld.

Hoe het ten aanzien van deeze twee Iaatfte artykelen ra onze Staatsverandering zal g?,au, moet de tyd keren; zeker, is het, dat in het gepasfeerde jaar alhier een Schoolmeester door de ftemgtrechtigde burgers is verkozen, uit een nominatie van 4 perfoonen, die gemaakt was door de gecombineerde Coliegien van Municipaliteit en Kerkenraad. onder den naam van Cammitté ter Verzorging van Schoolbelangm, zonder dat de Ambachtshetï, voor zo veel, wy w«l

Sluiten