is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver [...]. Deel VI. (Het Land van Voorne en Putten, Overflaque, Portugal, etc.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n DE NEDERLANDSCHE STAD- en

geteekend, en waar ■ onder de navolgende Polders gebracht zyn, als de Polder Qud-tPcSterh welke in 5 Blokken verdeeld is, en waar inde Oude Westcrtoojche Sluis legt. .

De Polder van Nieuw-Vesterlo meede in 5'Blokken verdeeld ïn welke de Nieuwe fPeaerloofche Sluis legt , en den Zuidcr Polder die weder in 4 Blokken verdeeld is, en waarin derzelver Sluis is geleegen, het kleine Zuid Nieuwland hetgeen

J een «rdeeling legt. De groote Plas die maar een

Blok is, en den Ouden Oostdyk, zynde dit de groo* le van alle Polders, en wa«r aan vblgerra de Kaart noch eenig onland werd gevonden . en waar langs deSt.ds Gragt, en h°t Spui heenen loopt; dit Spui' verliest zich ineen Kom, de Steu'.i 1 go genaamd, welke weder in de Polder van Di-penhorst', nevens den Polder den grooten Tlas genaamd, uitloopt; en waar in

'de Ouden Qest*fkjc%e Pd'er Huizen werden gevonden.

'De -Rohaas Plaat is in 4 Blokken verdeeld, en h.eft insgelyks een Sluis welke de Roaklaas Sluis werd genaamd. Volgens ons oud Mmufcript werd de geheele groote van iTesi. voorn bepaald op 5745 gemeten ifcó Roeden , waar on;der het Oude L..nd van Diepenhorst, 't Omte en Nieuwe Nieuwland en den OosiJyk begrecep n zyn, cb dat daar voör paö Veipondingen wierd betaald etnfomma van 9094 Ponden, ï7 Schellingen, 4 Deniers, volgens dit MaHufcriptte dier tyd hier ter Steede 216 Huizen werden gevonden; vólgensdea 'tegenswoordigen Staat van Holland werd Hè geheet* groote Op 5920 gemeten bepaald; dan daar hier zulk een aanmettelyk verfCbii in de opgaave der groote plaats heeft, zulle,, wy den teganswoordigen Staat ten opzichte van de Goede R'e°.ie volgeft- en vervolgens noch eenige aanmerkinge betreffende tde Ouden Gofidytfchen Polder nellen.

Volgens den tegenswoordigen Staat van Holland vind men dat in den Jaare ,732 een getal vini0Sl gemeten **7* Rwden» M*»/** Ouden Oostdyk weid opgegeven * fa gun 525 Morgen 547] Kodden «JvalKith vii^ut