Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo DE NED. STAD- en DORP-BES. (Oeltgenspkat.y

Doch het Dyk en Polder Beftuur in zo verre het den Bom*, mei betreft, Vergadert op het daartoe expres gebeiiwdgHuis in den Bommel.

VOORRECHTEN

Werden van deeze Heerlykheid geene opgegeven, als alleen het Recht der Tiendens voor den Tiende Heffer of Ambachts Heer, ook heeft den Ambachts Heer het Recht der Ah- of kprobatie van den Predicant; voor den Jaare 175-5 had oo:: den Ambachts Heer het recht om de Schout en Secretarisfen , Gerechten en verdere Ambtenaaren aan te flellen; dan welk recht zedert de jongfte ommekeer van zaaken aan het volk als haar recht weder is toe gekent, en ook als dusdaa» nig nu ook door het volk werd uitgeoefend.

BEZIGHEEDEN Den Teeld van Mekrap welke hier zeer fterk werd voordgezet, levert niet alleen aan den Planter of Land-Bouwer een ruim en goed beftaan op maar verfchaft aan zeer veel handen werk , voegd men hier den nuttigen en voordeeligen Graanen-teeld en verdere Landbouw by, dan kan men met recht zeggen dat deeze Heerlykheid waar in dezelve zo fteru werd gedreeven, een der bloeijendfte van deeze contryen is.

Dit zal ons bedunkens genoeg zyn om onze Leezerdn ten opzichte der algemeene Befchryving deezer Heerlykheid te voldoen, alleenlyk moeten wy eerwy ter byzondere Befchryving der Dorpen overgaan,hier noch byvoegen.dat volgens den. tegenwoordigen Staat van Holland, onder het rechtsgebied van Adolphs Land, noch verfcheidene Buurtenen Gehuchten werden gevonden welke alle zeer wel betimmert zyn; ais. onder andere de zogenaamde Galathezs Sluis, leggende aan het Zuid - oosten van het Rechtsgebied, by de Kramer aan do Folder Sluis enz. en hier meede gaan wy tot de Befchryving der Dorpen over, beginnende met

Sluiten