Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ït DE NEDERLANDSCHE STAD- ew-

werd ook wel Oelekensplaat, en Oxlkensplaat genaamd, welke naamen echter alle een en dezelfde betekenis hebben, en in de bedyking moeten gevonden werden. De

STICHTING jen GROOTE.

Uit het- geene wy reeds hier vooren hebben gezegd, bly!;2> dan dat Oeltgensplaat het aller eerfte bedykt is geworden, en dat deeze bedyking in. den Jaare 1482 en 1483 is gefchied, waar om ook het gedeelte deezer Heerlykheid waar op het Dorp .gevonden werd , het Oude Land werd genaamd.-». Daar wy betreffende de Groote, reeds by de generaale Befchryving van St. Adolphs Land, eene opgaave hebben gedaan , zullen wy hier geen herhaaling doen , maar ons ter befchouwing van het Dorp zelve vervoegen, ao als het ons in de volgende manier is opgegeven?. „ Het zelve heeft naar de zyde van het Volkrak een zeer „ goede Haven wel voorzien van Hoofd en Paalwerk dewel„ ke in den Jaare 1742 aldus in order wierd gemaakt; ook „ is deeze Haave van een bekwaam Spuy en Spuykolk, „ met Land en Zee-Sluizen, en een voornaame Kay,

„ voorzien. Het Dorp het welke meer dan 120 Hui-

,, zen bevat, is zeer vermakelyk en zeer digt met aanziene'u '7ke Huizen bebouwd, en van ruime Straaten voorzie»; het tx fcheint of dit Dorp wel eer als een Stad in zyne vesten is beflooten geweest, ten Weste» van het Dorp by het in„ koomen der Haven ftond omtrent den Jaare 1600 nog een „ Schans met, bekwaame Bolwerken tot dekking van de t, Vaart, der Provintie, doch welke men zedert dien tyd „ heeft Isaten vervallen. Oeltgetuplaat is vercierd door ver„ fcheide Boomgaarden, en fchoone Thuinen enz."

De Huizen en Gebouwen zyn alle in goede order. De hier zynde Dorps - Kooren - Moolen, werd in den Jaare 172^ van Steen nieuw opgebouwd.

Sluiten