Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORP-BES CfïRYVER. (Oelt glasplaat.) 15

Het Raadhuis is vin binnen van verfcheide ruimen Vertrekken voorzien, welke voor Secretarie, Richtkamer, Kanier van Gezwoorene Mannen, Gyzeikainer, Bodenskamer enz. zyn geaproperieerd ; zynde het zelve over het gehïel genoomen een zeer g»ed en wel aangelegd gebouw, volgens den tegenwoordige Staat van Holland zoude hirr ook een Waag hebben geweest, doch hier van heeft men ons niets gemeld.

KERKELYKE REGEERING;,

Dezelve beftaat uit een Predicant, 4 Ouderlingen en 2 Diaconen, waarvan 's Jaarlyks de helft afgaan die dan door andere daar toe op nieow verkoozene, werden vervangen,'zedert den Jaare.1797 is den Burger Petrus GuüiilmUs Ma*i, hier ais Predicant, denzelve behoort onder de Clasfis van Voorne en Putten.

WAERELDLYKE REGEERING.

Hier over moeten wy onze Leezeren naar de algemeene befchryving van St. Adolphs Land wyzen; alleen voegen wy hier noch by, dat de Kerk te deezer plastze onder opzicht en d'reétie van de Muninipaliteit ltaat, door welke een Kerkmeester werd benoemd; en dat wat het Dyk-Beduur betreft , de Beftuurderen over de Polders van Oeltgensplaat alleenlyk hier hunne Vergadering houden.

Onder de

VOORRECHTEN

Van dit Dorp kunnen wy brengen dat het zelve in vroegere dagen met een wekeiykfche Martkdag begunft'igd is gewéést, doch dat die allengskehs is ven allen , en eindelyk gelkei weg is geraakt ; de Jaarmarkt of Kermis welke altoos opd.n eerften Zondag naar den 14 September werd gehouden, fcheint ook reeds van de vroegfte tyden te hebben plaats gehad.

De

BEZIGHEEDEN

Hebben wy ook reeds by de Befchryving van St. Adolphs

Sluiten