Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN. V

van het geheeleOude Testament, dewelke Lu. ther , indien hy nog leefde , zeekerlyk reeds zoude geleeverd hebben ? (*)

De Opfteller van deeze vertaaling hoopt, dat ieder kenner zal befpeuren, dat hy Salomo beftudeerd, het goede van de nieuweren zich ten nutte gemaakt, en zelfs veeleplaatzen een nieuw licht heeft bygezet: dan hy is teffens zoo zeer overtuigd van de beperking van zyne inzichten, dat hy elk dankt, die hem beter onderrecht, wanneer hy den zin niet getroffen heeft, en een licht ontft»ekt, waar alles voor hem donker

is. Naar ik hoope, .ftaat hy als een man

bekend, die liefde tot waarheid bezit, en die zich door verftandigen op eene befcheidene wyzc gaarne wil laaten onderwyzen.. Wy blyven toch allen leerlingen, zelfs dan, wanneer wy den naam, het atnpt en de waardigheid van eenen leeraar bezitten: en een uitlegger, die het

niet

(*) Hoe zeer dit insgelyks in Holland .nodig is, behoeft msn niet breedvoerig te bewyzen; en het is voornaamlyk hierom, dat ik my heb aangedrongen gevoeld, om deeze vertaaling van den grooten Doederlein niynen landgenooten insgelyks in een nederduitsch gewaad, aantebieden, met den vuurigen wensch, dat dezelve het bedoelde oogmerk moga bereiken.

* 3

Sluiten