Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*> OEFFENSCHOOL voor II. HOOFTSTUK,

Fan de yeekrky Actens , die een Notaris, heeft op te [lellen.

1^ en Notaris heeft by na zo veeïerhande ge-

valkn£ T °P te ftdIen' a,s 'er Effenen voorvallende zaaken zyn, waar toe dezelve konnen gebezigt worden. ö

Om daar in een goede order te houden , kan men die in 't algemeen verdeden.

n,7j°u l' in ^CtT mkende de handelingen der menfchen, onder den ander in 't byzonder

Ten 9. gefchriften die de Uitterfte willen raaken.

lens. t geer. aangeleide pleitzaaken betreft.

A. De handelingen onder de menfchen in het

inlZt^A °Tn V°egZaam afSedeeId wo^en, in zulke , die fpruyten a. uit uitdrukkelyke wederzydfche overkomst, of uit ftilzwygende over-

Handelingen Uit overkomst, z"yn wederom zul7eVdie/^'/°uder^VerSirt van de z^ken

beften mj 6 handelinge komen, niet en beltaan, zodanige zyn.

Pand,

Verbruikleen. Bruikleen. Bewaargeving, andere bb dewelke ter goeder trouwe gefchiedenzonder dat tot bekragtiging van dien, de over-'

foden"\f iD de handeli"S komt> van als Koop , Gemeenfchap

"uurr, Trouw en

Maatfchappy I Huwelyk

als

Sluiten