Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de NOTARISSEN.

139

XVir. HOOFTSTUK,

Wie by Testament goed mogen genieten.

By Testament mogen goed beuren, I. Allerlei Oude, en II. Jongen, UI. Vreemden, IV. Inboorlingen. V. Zoo wel Ongeboorene VI. Als Gcboorene Zo ze maar zeeker en duidelyk benoemd zyn, of anderzints zoodaanig omfchreeven, dat zy ge vonden kunnen worden , ichoon in den naam of bynaam mogt gemist wezen : als by vooibeeld, iemand zeide, ik Inftitueere alleen tot myn Erfge ■ naam, de eenige Zoon van myn oudilc Bieder Pieter, genaamd Jan, en deze zyn naam was Klaas, zou dit nochtans geen zwarighe d baarch, zo maar bevonden wierd, dat de oudïte Broeder van deTestamentmaaker, maar een eenige Zoon had.

Doch Voogden en Curateurs van goederen, de minderjaarige Wee.^en toebehoorendc , dc kinderen van zulke Voogden, Doopheffers, 't zy .;üs of Viouwsperfooi:en, of Concubincn , mogen by Testamenten van den minderjaarigen, geene ontilbaare goederen genieten, of iets, waar door ontilbaare goederen bezwaard zouden worden Ca).

Mans-

(as Dit gefielde is gefundeerd op het 12. artieul van het Eeuwig Ed ét of Groot Placait van Keizer Karei van den 4 Oftober 1540; er; welk P accaat na de verandering der Regeering in train en Ojfervantie is gsblee* ven, volgens het geene geadftrueerd word in de Utrech-

fche

Sluiten