is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisyns woordenboekje, of Verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

be NOTARISSEN. ï5ï

Als mede aan D, myn Broeders Zoon, na mvrt overlyden het Ufufruct van myn Huis en Erf waar 111 ik tegenwoordig woone.

Nog

laaten zal, tot zyne Erfgenaamen de Gereformeerde Diaeonie Armen, iorteerende onder de kerk te R

Dan ingevalle zyne gemelde kinderen zich zullen willen te vreeden houden met de nabefchrceven inftitutien MafnHgen orilpnna"tie,- en binnen den tyd van één Maand, na dat zy heden, te weeten de meerderjaarigen ,

da"en nZe"i Tmcn£e' wcIke niet eerder dan veertien ^ \na, des Hce,r comparant* overlyden aan dezelve EhL-i , e?n zai mo°8en gecommuniceerd worden,

ïieèle £eikenn'srs zu"en bekof,me" hebben' by notarieele acte daar van te pasfeercn , en aan de naatenoemen Executeuren mt te leeveren, koomen te declareeren en te beiooven met die nadere inftitutien , maakingen, en

wïobS genoegcy-' nce'"^. dieteiaudeëerenen approbeeren, en zich daar aan te-uilen gedraagen zonder eenige oppoficie daar tegen , onder welk pSxt het zyn mooge, mitsgaders de minderjaarigen, telkens bin nen een Maand, na derzelver meerderjarigheid1,by e« gelyke acte niet alleen dezelve,, declaratoiren en befof^nTcL°r°a e£nC V0ltB0me approbatie van het

feu« vv ?l Pn , XeCUtSUien ' ÜVer ee»k™% des Teftaden TJIa ■ begcertc' rake»d" de verkoopfng der Landen, de administratie van de overige vaste goederen en ïaUnVRdCre ëencHKkne direftiet koomen e doen en

Heer T,5XreCUteLU'e'1 uitteIeev<^n. =°o verklaarde den Heer 1 estateur, ten aanzien van de zulke zvner kinderen

en vfnrdl°Sfdaane,in5.itUtie in de Legitime Portie,' en van de Gereformeerde diaconie Armen, forteerende onder de Kerk te R, in het overige gedeelte zyrer Na! laatenfchap te revoceeren en te «iet te doen Even als of het zelve niet gedaan waare ; Gelyk by HeerTss?"euf

iendl P.£; °VCr'g gedeeke 2>'nel' «"laatenfchap, bohe^ehee? v^f0rCle ymand ^"kinderen, over net geheel, veiklaaree te revoceeren en te niet te doen zoo maar een van zyne kinderen , zich aan de te melden nadere dispontie van hem Heer Testateur zullen Wen te gedraagen als verklaarende.hy mdat gevI, woSlë

in Htueer nle7« d™ aa" ZUÜen ™ldoCook ta inititueereu » het overige van zyn Testateurs nalaaten-

fchap,