Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 OEFFENSCHOOL voor

len, over de onmondige Erfgenaamen, K, en L, alhier woonende, om de Perfoonen en Goederen, van de minderjaarige Erfgenaamen te regeeren, en te Adminiftreeren, zo zulks behoord; waar toe hy hen mits dezen last en magt geeft, gelyk Voogden naar Rechten toekomt..

Verklaarende 't geene voorfchreeven is , zyn Testament, enz.

Donatie Caufa Mortis.

Voor my A, Compareerde B, zyiide ziek; doch zyne redenen, oordeel en geheugenisfe, volkomen gebruikende , dewelke verklaarde uit zyn eigen vrije wille, en zonderlinge genegentheid, gegeeven te hebben , gelyk hy geeft mits dezen, aan C, zyn Comparants Neef, woonende alhier, een Obli» gade , inhoudende duizend guldens, ftaande ten laste van eenen D , woonende tot E, loopende de Intresfen tegen vier ten honderd, verfchynendc jaarlyks op den . . . voor den Notaris F, en zekere Getuigen „ op den .... verleden; welke Obligatie, na 't overlyden van hem Comparant, by zyne Erfgenaamen aan den voornoemden C, in eigendom zal moeten werden overgeleverd, en ter hand gefield; doch ingevalle het God behaagde, hem Comparant wederom van zyne ziekte te laten geneezen, cn in zyn voorige gezondheid te herftellen, verklaard hy dat dit Legaat of Donatie van onwaarde en kragteloos zal gehouden worden even eens, of dezelve nooit gefchied waare.

Verklaarende 't geene voorfchreeven is, te wezen zyn Testament, begeerende dat het zelve na zyn dood alzo zal worden nagekomen en agtervolgd ; 't zy als Codicil, Donatie Caufa Mortis als anderzints, zo iemands Testament best zal mogen beftaan, en van waarden zyn. Aldus gedaan en verleden , enz. (a\

XXXI.

(a) Zie hier nog een beflote Codicil met de actens van fluiting en opening.

In

Sluiten