Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ba NOTARISSEN* zzj

XXXf. HOOFTSTUK.

Op wat wyze Testamenten, 't ij in V gs-

of ten deele vergaan.

\7"an het beftaan van Testamenten gefproketi V hebbende, laat ons eens bezien, hoe datdezelve vergaan.

Di£-

In den naame' des Heeren! Amen. Alzoo my A, is bekend dat myne Zustér B, eenige fchulden heeft gemaakt, zoo by aankoopen van Juweelen als anderzints en de tot dien fine eenige contants p.-nningen hadde ontvangen van C, myne Oom, en ook door ordere van denzelven rriynèn Oom van den Rentmeester D, die denzelven ook in uitgifte zyner rekeningen zyn gevalideerd, ende dat ik niet geerne zoude hebben dat mynen voorn. Oom ofte zyne Erfgenaamen ter voorfz. zaake eenige moleftatie zoude hebben te verwagten, zoo dat ik goedgevonden hebbe, derhal ven by deeze myne Codicilie te voorzien ende te ordonneeren ( geiyk ik ordonneere mits deeze) dat myne voornoemde Zuster (zoo zy ten tyden myns overlydens in leevende lyve is) ofte naar haar Ed.. overlyden, die geenen, dewelke haar Ed. of ab intejlato ofte ex testaMeritó zullen hebben gefuccedeerd en van myne Testateurs goederen refpeftive meede zullen koomen ie Erven, 't zy by Testament, ofte'ró intejlato, gehouden zal ofte zul km weezen aan myne voornoemde Oom ofte deszelfs Erfgenaamen in rekeninge van uitgifte goed te doen en te doen valideeren alle zoodanige fchulden en Contante penningen, als by myn voornoemde Oom zelfs otte door Zyn Edele ordre voor myne voornoemde Zuster al gereed betaald ofte veritrekt zyn en nog betaald en veritrekt zullen mogen worden , zonder dat daar jegens eenige contradiüie gemaakt zal mogen Worden , direüelyk of indire&elyk , alles op pcena dat den contratraventeur ofte contraventeuren vervallen zullen, eerftelyk in eene pcone van drie duizend guldens, t'appliceeteo d'alinoefeniers binnen de Stad Ucreeht, en'dat den P ?• , coni

Sluiten