Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E GIS T Ë R. fo5

Ui:koop, ( war in Collatie

brengen by afle van; bl.

I2r Ê? feqq. ■ ( ontwerpen van

een acte van,) bl. 125 en

126.

— met belofte van

Alimrntntie( ontwerp van een afle van ) bl. 126". Item in d aant. Litera a.

word optwceder-

hande wyze gedaan, bl. 34 f & feqq.

( afle van ) wanneer bet bewee2en goed niet ter weeskamer gebragt word, bl. 342.

■ als het beweezen

goed ter Weeskamer word gebragt , bl. Ib. &feqq.

Uitfluitinge, zie op de letter E.

Uitterfte wille, zie op Teftg. ment.

UfufruB, waarin beflaat, bl. 159.

waar in het met

een fideicommis overeenkomt, en waar in niet, bl. itfo £f feqq.

waar door het

zelve verlooren word , bl. iór. Item in d'aant. Litera a.

Ufufruüuuius, wat Terplicht is, bl. 159.

Verbruikleening, wat is en op wat wys dezelve gefchied, bl. 33 (f feqq.

Verbruikleen , Aanmerking tuffcben dezelve en bruikleen, en zoo het derhalven alleen leeninge is,

op wat manier een afle daar van kan geformeerd worden , bl. 35 feq^

•■—' wat is, b!.

25 hoe dezelve verdeeld wordj en wanneer men intereft mag eifTcrjen , bl. 25. £ƒ Jeqq. item in d'aant. Litera a. BI. 2$.

Verkoopbrief., (concept van een) van roerende goederen , bl- 296 cï? feqq.

( concept

van een) van onroerende goederen, bl. 299 (jf ƒ'??•

1 ( concept

van een) op zekere voorwaarden , bl. 3or.

Verflerf van onwettig gebetrent, bl. 410.

Verfterfrecht, ( het onderfcheid töffchen het Zuid en Noordhollandfch ) , bl- 93 & feqq. Item in d'aant. Litera a. op bl. 93 cn in d'aant. Liter» a. op bl. 98.

——— ( tafel van bet HoIIandfch) bl. 304 ö? feqq.

Verftek , wat is, bl. 424.

Violatie van arte ft, bl. 453.

Voogden, (het gerecht fteld ook) en Curateurs aan over meerderjaarigen die uitlandig zyn, wanneer iets voor hen te doen valt; ook over zoodanigen meerderjaarigen die door onverftand of losbandigheid onbekwaam zyn hunae goederen na I i S behoo«

Sluiten