Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYVOEGZEL,

TSJ

1 \ «a dat de Vierde Druk van het Oeffenschool der. Notarissen tot op het Register en het woordenboek was afgedrukt, waren 'er bij de Heeren Staaten van Utrecht gearrefteerd eene publicatie, in dato den iden Maart1785 beroerende de dispofitie deigoederen van jonge Dochteren, en weduwen, geene kinderen hebbende, van den Roomfchen Godsdienst zijnde, als mede eene Interpretatie en Ampliatie van het verfterfrecht binnen de provincie van Utrecht op den 6 July daar aan volgende. Wy hadden op pagina 93 en 94 van het Oefenfchoolm eene noot, den vveetgiengen met betrekking van het geen nopens de verfterfrecoteiï in het werk van van der Vorm met de vermeerdering van wijlen den Heer Mr. V. J. Blondeel is ter nedergeffeld , dervvaards gewezen • dan dit bij de Heeren Staaten van Utrecht gèarréiteerde daar in met geen mogelijkheid te vinden zijnde, hebben wij noodig geoordeeld zoo wel de gemelde Publicatie oflchooa die niet tot de fuccesfien ab intestato, maar wel tot de Dispofitien zijne relatie heeft, als de Interpretatie hierbij eene plaats te vei gunnen: luidende de eerstgcmelde publicatie aldus.

De Staaten van den Lande van Utrecht doen te weeten: dat wij, om redenen ons daar toe moveerende, goedgevonden hebben te abrogeeren gelyk wy dadelyk abrogeeren by deezen, het Placaat en ordonnantie vau den 17 December 1644, concerneerende de Administratie, aliënatie en dispofitie der Goederen van Jonge Dochteren en weduwen, geene kinderen hebbende, van den Roomfche Godsdienst zynde, latende mitsdien aan dezelven van nu voortaan het bewind ofte administratie harer goederen , en voorts de faculteit om over alle haare Goederen vryelyk te kunnen en mogen disponeeren, 't zy by Testament, Codicil, donatie ter zaake des

Doods

Sluiten