is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte voorstellen ter verheerelykinge van Jesus .

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t. G- 5 A L T Z II A Ni

die jesus 'beveelt, niet het onfeilbaarfte middel, om -zekerheid en rust in ;de menfchelyke maatfehappy te behouden ?

Begeerte is vaak een vyandin,

Eri leidt ten Gast- of Tucht-huize inj Zoude elk naar zyn begeerte hooien, Wit vvaat' de Maatfehappy befchorenl

Wat anders dan elende en druk,

Dan roof en moord en ongeluk! leer ons, almagtig Opperwezen! leer ons des begeerten vreezen

Die fchaadlyk zyn, en 't woelziek hart

Verflrekken tot een bron van fmart! leer ons die wenühen onderdrukken, 'T hart aan zyn vyandin omru' ken! —

Geen drift 'beheerfche ons, maai wy,

Hoe fterk ze in ons ook werkend zy, Wy moeten onze rede hooren, Dan is ons 't duurzaamst heil befdioren.

. ik heb u derhalven thans eene gewichtige waarheid voorgedragen , waaraan het algemeene en byzondere welzvii der. menfehen verbonden is ;■ laat U dan met misleiden door de tegenwerping, als of de menschlyke beroerten alleen een .poer tot groote onderneemingen wa?en, en als of de fprlngveder tot alle groote daaden veibrooken werd, wanneer men zyne begeerten in toom wilde houden: 't is waar, de menschlyke begeerten zyn een fpoor, een fpringveder ; maar waar toe? aan dabeant? woording van deeze vraag « veel gelegen >T is niet ceiioee dat wy verder komen; maar wy moeten ook weeten wtar heen wy komen. Ieder vernuftig man ftelt zig tos een beftemd doelwit, waarop hy los gaat, en welk is dit' is het roem? is het een wellustig lever.? is het rvkdom' zo dit zyn doelwit ware, ja dan leiden zyne bea-eerten hem daar toe; maar 't U ook waar, dat voelen, zo zv daar in hunne bevrediging zoeken, m een diepen afgrond van elenden Horten, eer zy hun doelwit bereiken. Maar wat wys mar, zal deeze verganglyke. dingen tot het doel zyner wenfchen maaken? Moet met iede°r die over de gefteldheid der mensch yke natuur yerftandiV nadenkt, toeftemmen , dat dit alles boguiche mg is die de ziel geene .waare vrede , geene waare gelukzaligheid verfchaft? de rust der ziele is een toeftand, waarin men van zyne braafheid bewust is, waar in men weet, dat men geluk en vreugde onder zyne medemenichea verbreidt, en dat is het hooge doel waar-naar da