is toegevoegd aan je favorieten.

Korte voorstellen ter verheerelykinge van Jesus .

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9R C. G. ! A I. T Z M A tï

zo fchadelyk , als een fcherpfnydend mes, om liet wel. ke liet onervarene kind zyne liefhebbende moeder bid! zou de bevrediging van zulke dvvaaze wenfchen wel met de goedheid van god bcltaan kunnen? De fmart en wederwaardigheid daar en tegen , zyn doorgaands de werkzaamste middelen, om onze ziels en ligchaamskrachten te oefenen , en edele gezindheden in ons aantekweeken ; wilde god deeze van ons verwyderen,' zou Hy dan niet leven zo liefdeloos handelen, als een onveri'.andige vader, die zyne kinderen door verdarteling aan ligchaam en ziel verzwakt, en hen dus voor hun geheele leven ongeluk"kig maakt ?

"Maar myne Geliefden ! dit kunt gy van god vertrouwen , dat Hy fteeds dat lot voor u beüemmen zal, dat voor u het beste is; dat Hy u altoos zulk eene maate van vreugde zal toededen , als dienstig voor u is, en dat Hy alles van u verwyderen zal, wat u werkelyk elendig maakt.

O myn god en Vader! watgy overmybeftotenhebt, is my geheel onbekend , maar dat weete ik , dat Gy my altoos dat geene geeven zult, wat voor my 'tbeste is — dit is de taal van het rechte vertrouwen op god.

En waarom zouden wy op god dat vertrouwen niet hebben ? is Hy niet louter liefde en weldaadïghèld ? getuigen dit niet alle zyne werken ? wanneer Hy zyne zonne in al haar pracht doet opgaan, wat is daar by zyn oogme, k? wat anders, als om vreugde over alles wat op onze planeet leeft üittegfeten : wanneer Hy alle krachten der natuur, om planten, bloemen en vruchten voordtcbrengen; wanneer Hy door zomerhitte de vruchten des booms en des wynftoks zo toebereidt, dat dezelve in den Herfst eetbaar zyn, waarom doet Hy dit alles? — alles zeker om het genoegen zyner lecvende fchepfelen te bevorderen.

Met even die vaderliefde, met welke Hy geheele planceten omvat, omvat Hy ook iedere worm, die op dezelve wemelt; zelfs is de gefchiedenis van ons eige leven, eene gefchiedenis der Godlyke liefde, iedere dag, iedere onzer lotgevallen draagt daar getuigen van : wy waren niets, en zyne liefde gaf ons het leven, maakte ons vatbaar voor, milioenen vergenoegingen, en gaf ons het vermogen de fomme onzer vreugden meer en meer te vcrorcoten: befchouw o mensch ! uwe oogen, dewerkfciigèn van uw gehoor, van uw reuk, van uwen fmaak,