Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF aan de HEBREÉ'RS. 23

veelerlei wijze door de profeeten had gefpro- r ken ,'t geluk echter van hun, wasnoggrooter, J tot wien God door den Zoon zelf fprak,aan z wien de Zoon de woorden des eeuwigen lc- ° vens voorftelde, dien Hij den Zoen weg hekend l maakte, en zondaars vriendlijk uitlokte tot i de zalige gemeenfehap van God; zo als dit alles uit de Euangelie gefchicdenisfen bekend is, daar ons verfcheidene leerredenen van dien grooten Leeraar fchriftlijk zijn overhandigd.

Hier konde ik uitweiden, in de uitmuntenheid van dezen Godlijken leeraar boven de oude profeetcn, dan de Apostel geeft ons zelf eene gepaste aanleiding, om de groote waarde van dezen heilpredikcr te erkennen , door eene beknopte maar treffende omfchrijving in het volgende vs. voorteftellen, daar is het, Welken Hij gefield heeft tot een erfgenaam van alles enz.

De erïnneringen welke ons in dit ifte vs. gegeeven worden , zijn evenwel te gewigtig, dan dat wij, eer wij het volgende vs. inzien, niet alvoorens een oogenblik ons daarbij bepaalen zoude.

Hier zien wij: 't is God, die door zijne knechten tot menfehen fprak, die doorzijn woord nog tot ons fpreekt. Aanbidlijke nederbuiging ! Aller verwonderinge waardig! Hoe zeer verheft dit ons geluk en de waarde van den Bijbel! Daarbij, God fprak eertijds tot zijn volk door de Profeeten; wij, die zo lang na hen leeven, deelen echter met hen in het zelfde geluk, wij hebben verfcheidene bundels van hunne leerredenen in 't Godlijk B 4 boek,

O O F D S T. VS. I.

leeft in deLi laatfte igeu tot ns gefproen door en Zoon.

\

Sluiten