Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdst. 1. VS. 2.

Door welken Hij ook de wereld gemaakt beeft.

30 het E HOOFDST. van PAULUS

Er zijn,zo veel ik mij erinner, maar twee plaatfen in den Bijbel, daar 'er dus gefproken wordt, dat is in dit vs. en Efez. lil: 9. Welke alle dingen gefchapen heeft door Jefum Christum. De boogfchatters van arius neemen dit tot een voorwendfel , dat hier uit blijkt, hoe de Zoon flechts als een werktuig in de wereldfcheppinge gebruikt is. God heeft door Hem, als een middel of vverktuiG) naar hunne gedachten , alles gemaakt. Doch men heeft zeer wel aangewezen, dat dit voorzetzel, door, juist niet altijd eene werktuiglijke oorzaak aanduidt, dewijl 't ook van den Vader wordt gebruikt, van wien niemand ontkent dat Hij de onafhanglijk werkende oorzaak is, Rom. XI: 36. Uit Hem en door Hem zijn alle dingen. Hebt: II: 10. Om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. en Openb. IV: 11. En door uwen wille zijn zij en zijn ze gefchapen. Evenwel, mag ik mijne gedachten zeggen, dan verpiicht ons de edelmoedige liefde tot de waarheid, om te erkennen, dat deze plaatfen niet volkomen gelijk ftaan, want daar wordt wel gezegd dat alle dingen door God zijn, maar hier dat 'God door den Zoon alle dingen of de wereld gemaakt heeft, waar van ieder het onderfcheid aanflonds moet gevoelen (*). Maar wat ftaat ons dan te doen ?

Wij

(*) Het zij mij gegund, dit met een voorbeeld op te heU deren, 't Is tocb , niet hetzelfde^ gebruik yan dit voörzetzefj door, wanneer men zege, door den Koning is een bevel gegeeven : of dat men zich dus uitdrukt, de Koning hoeft door zijnen Staatsdienaar een bevel gegeeven. In 'r ecifte geval geeft het eene onafhanglijke CSouveraine') oorzaak, in 't iaatfte eene afhanglijke of middeloorzaak te kennen. 'Men kan

BiCt

Sluiten