Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

£o JESUS VERHEERLYKT

Ze ontdekken wie ze zyn. 't Oneindig Alvermogen,

Dat in de harten werkt, verlichtte ftraks hunne oogen.

Nu word hun gantfche ziel met hemelmin vervuld.

De nyvre Simon blaakt van heilig ongeduld.

Hy voelt-zich tot den dienst van zynen Meester dringen.

't.Gezelfchap van zyn' Heer, en dat dier hemellingen,

Hun Goddelyke taal, die zo bevallig klinkt,

Verrukt zyn ziel zó fterk dat hem al 't aardfche ontzinkt.

Hy wenschte in eeuwigheid hun reednen aan te hooren...l

Dan, Petrus: zulk een heil is u noch niet befchoren!

De dienstknecht zy gewis niet hooger dan zyn heer.

Eerst moet gy yvren voor Mesfias zaak en eer;

Eerst, op zyn fpoor, als een doorluchte bloedgetuigen,

Tot ftaving van zyn leere, uw hoofd aan 't kruishout buigen.

Zo ras de Heiland zwygt, toont de yvraar, hoogst ontroerd! Wat dwaas begrip zyn brein van 't fpoor der reden voert. Rabboni, (zegt hy,) wien we op 't heerlykst zien verlichten! Ver gun ons dat wy hier drie tabernakels ftichten, Voor u, voor Amramszoon, en voor Elias een. Doch naauwlyks uitte hy al bevend deze reên,

Of

Sluiten