Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER der XVIII.

Om de Succejfte ab Inteftato uit kragt van de Clauful van Retour, en over de kragt van Huwelykfche Voorwaarden, en, dat daar by over een toekomjiige Erjfenijfe kan worden gedijponeert , en de fuccejjie ab InSeftato gereguleert. Dat 'er drieder-hande zoort van Succejfien ab Inteftato is, namentlyk Succeffio Teftamentaria, Legitima ac Conventionalis 286. XIX.

Over den Verkoop van een hereditaire portie van een Kind in de Erjfenijfe der Ouderen.

Men koop kan per Teftes & per Inftrumenta valide bewezen worden, en moet daar op Tranfport volgen. . ,

Over het doen van Tranfport van Immobile Goederen.

Een kleine Ampliatio Conclufionis word niet gereguardeert „ voornamentlyk als die uit de natuur van een Contratt voortvloeit en daar tegens niet is geëxcipiëert.

Die tweemaal een Goed verkoopt verfeert in dolo.

Hoe zig een Weduwe van de Boedelhouderfchap ontdoet. 206. XX.

Over het voldoen van een .Conventie tujfchen een Schoonvader en zyn Schoon-Zoon 332.

XXI.

■ Huwelykfche Voorwaarden voor den Gerigte gepaffeert, in plaatze van met Huwelyks-Vrienden «pgerigt. 342.

XXII.

Dat het Moffelfche Veld uit kragt van eeuwigdurende Erfpagts-Brieven van den Vor/i van den Lande, tot weiden van het Vee in het Rofendaalfche Veld beregtigt is, en dat men zig by zyn recht en poffeffie kan maintinerens en hoe dien aangaande te procederen. 351.

e XXIII.

Advys en Compromifforiale uitfpraak over verfcheidene boedel, quejlien nopens den afjland, fucceffie en verdelinge van Allodiale Heeren en Leen-Goederen in den Boedel van wylen den Heer van den Cannenburg. 358.

C O N-

Sluiten