Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende ADVERTISSEMENTEN. 23ï

willen, als dan ten minften wegens dien handel en zyne daar over aangewende moeiten en koften gededommageert en lchadeloos gehouden te mogen worden.

En, wanneer geen van hun allen daar op 't een of 't an-188 der wilde of kwame te praefteren, ofte uit zodanen alternativum te ehgeren , en a£tu werkftellig te maken.

Van hoedane onwilligheid, het blootlyk eifchen van Copie, ito. en die maar , (zo als de Verweerderfche op des Aanleggers infinxiatien fub E. en F. gehandelt heeft) zonder ooit lenig antwoord daar op te geven, fiegts M by zig neder te leggen , een vaft en zeker teken is.

Zo ftonde de Aanlegger daar door ook volkomen weder I0O op zyne vrye voeten, als of niets van zulks alles, door of ' namens hem , ooit was gefchiet.

En kan hy derhalven ook uit zodanen hoofde niet gezegt 191. worden , ooit van eenige zyne Actie, ofte ook van iemants Perfone, te hebben afgezien.

Dewyl dat doch in allen gevalle dusdane, 't zy judiciele 192. of extrajudiciele afvragingen , offertes, en ten dien einde gedane overgiften van reekeningen, noch nooit werklyke ingangen van Rechte, en noch veel min formele renuntiatien, zyn.

Laatftlyk hebben wy gcoordcelt, de koften van deze pro-193. cedure, uitgezondert alleen die van de belheringe van dien, zo aan iedere zyde voor de halffcheit gedragen moeten worden, te moeten compenferen.

Om dat wy verfcheidene van der Verweerderfches defenfi-i94ve middelen niet dusdanig ongefundeert hebben gevonden, dat wy daar uit zouden kunnen befluiten, dat zy nullam difputandi anfam zoude hebben gehad.

En gevolglyk haar ook, ten opzigte van het doen van ha-195. re oppofitie of tegenweer in dezen, niet als eene temeraria litigatrix hebbende konnen aanmerken, dan ook onmooglyk hebben oordeelen konnen, dat zy in panam temere Utigantiurn vervallen was.

Ss 2 Ow

Sluiten