is toegevoegd aan uw favorieten.

Consultatien advysen ende advertissementen van rechten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende advertissementen: 423

welke van zig zelfs medebrengt, dat de Heer of Dominus Direttus het Heeren Goed in zyn geheel behouden moet, en aldus ook tegens de nature der Heerengoederen zelve,. e diametro ftrydig is.

't Welk dan ook de reden is, waarom dat 'er gene verfplittinge van een Heeren Goed gefchieden kan, anders, als met fpecial confent van de Kamer van Reekeningen namens den Heer.

Om hoedanen confent by de Reekenkamer te gaan verzoeken , nogtans den Saelwehrs-Bezitter in zynen weerwille door zyne Socii niet kan worden geneceffiteert.

En daarom dezelve ook de magt heeft, om, wanneer hy wil, zodane afdeelinge van zyne Socii als Mede-Erfgenamen te redimeren, door middel van aan een ieder van haar te doen voldoeninge wegens zyne portie in de parceelen des Heerengoeds buiten derzelver- Saelwehr zeiven.

En zulks'na den valeur des tegenswoordigen tyds van zodane te doene vergoedinge.

Dewyl dies aangaande nooit de asffimatie na den valeur van eenigen anderen tyd te doen, by 's Lands Wetten geftatueert, nogte ook na Heerengoets Rechte practicabil geweeft is, maar in tegendeel de animatie van Heeren Goed, na den Valeur des tegenswoordigen tyds te doen, by Hoves fententien verftaan is op den 9. December 1540'. tuffchen Jenneken Lubberts en Grietjen Jans Nauten,- en óp den 28Jan. 1548. tuffchen die zelve Jenneken en Aert Brants.

Ubi enim in divifionibus faciendis pretium fungitur vice rei ibi non antiqua , fed prafentis ceflimationis, ratio habere folet, ne quisquam plus aut minus fua portione confequatur*

Sic, cum per Legem Falcidiam communio qucedam inducatur inter Haredein ac Legatarium, l. 49. ff. ad Leg. Falcid. ac Legata, qua dividuitatem non recipiunt, tota ad Legatarium pertineant ,• Si tarnen Heerxs, aftimatione fa&a, partem pretii inferat, l. 80. §, 1. ƒ. cod. Mftimatio facienda efl fecundum

reü