is toegevoegd aan uw favorieten.

Consultatien advysen ende advertissementen van rechten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^4. CONSULTATTEN, ADVYSEN

rei veritatem, hoe eft, ut Ictus in l. 6z. §. i. ff. eod. interpret stur, fecundum preefens pretium.

Ouemadmodum etiam in l. 3. §. 5. ff. de jur. Fifc. juftum pretium non ex prceterita emptione, fed ex prafenti ceftimatione, conftituitur.

Dat het vorders, voor zo veel als de Zyd Linie betreft, mede conftanten Heerengoeds Regtens is, dat aldaar fecundum ordinem gradus , fexus & cetatis, word gefuccedeert, zo als by Hoves fententie van den 4. O£tober 1573. is verftaan , en ook'by Landfchaps Refolutie van den jaare 1610. geftatueert.

En dat aldaar niet alleen het gantfche Heeren Goed verfterft op den Outften op der Straten, dat is den genen, die het recht heeft, van Saelwehrs-Bezitter te wezen, alleen en in 't geheel, cn zonder dat dezelve aan zyne Mede-Erfgenamen in allodialibus daar van eenigerhande afdeilinge, ofte dieswegen vergoedinge, behoeft te doen, gelyk by die zei• ve Landfchaps Refolutie insgelyks geftatueert is geworden.

Maar ook alle parceelen Heerengoeds van die gene, die of door erfnifle, of. door koop , de zelve verkregen hebbende, zonder Lyfs-Erven na te laten, komen af te fterven, van zelfs en zonder eenigerhande daar voor te doene vergoedinge vallen en verfterven in den Saelwehr, als, zo wel als de Saelwehr zelfs, niet tegenftaande het feparaat bezit door eenige daar van gedaan, evenswei noch altoos Heeren Goed gebleven wezende, en de nature van Heeren Goederen behouden hebbende, zo als by de hier voor reeds geallegueerde Hoves fententien van den 19. December i6"io. ende den 15. Martii 1611. insgelyks is gedecideert.

Zonder dat daar aan ook zelfs eenige veranderinge kan toebrengen den cas, wanneer dat een Heeren Goed, ofte ook de parceelen van dien, tuflchen verfcheidene Perfonen eenigen tyd pro indivifo in 't gemeen is of zyn bezeten.

Dewyl dat, wanneer een Bezitter van een Heeren Goed met andere pro indivifo gemeen, zonder Defcendenten na te

la-