Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

496 CONSULTATTEN, ADVYSEN

fentis temporis (waar van nogtans dat zelve Land-Recht niet fpreekt) nootwendig in locumpratü temporis prceteriti fubintreren moet.

Zoals al 't zamen uit dat gene, 't welk hier voor , by en over de dertiende en veertiende, en zulks aldaar op het fundament van het gene te bevorens al by en over de negende, tiende, elfde, en twaalfde poinclen van Decifie, reeds gededuceert was, aangetoond is, van zelfs genoegzaam koomt te proflueren.

Dat, dit alles ad cafum. fubjectum geappliceert wordende, daar uit dan ook ten aanzien van alle zodane melioratien, als 'er aan de alinge Goederen van den Boedel, 't zy dan aan het Cajlrum of Huis Cannenburg zelfs, of aan eenig ander Goed of parceel van den Boedel, van wat aart of nature het ook wezen mogte, en 't zy door bouwen of timmeren, poten of planten , zoeken, graven en leiden van Water, als anderzins, te kolt gehangen1 wezen mogten, zeer ligt valt af te neemen, dat by de aanfhande Boedels verdeelinge, tuffchen deze Parthyen zal gehouden moeten worden deze proportie:

Dat namentlyk, voor zo veel als de allodiale Goederen betreft, gene melioratien in confideratie of onderzoek, zullen behoeven te komen : Dewyl zy daar toe alle drie, ieder voor een geregt derde gedeelte, even na beregtigt zyn, en die zelfs, om de eguale verdeelinge van dien te reguleren, al onderling taxeren willende, zulks alsdan moeten doen fe. cundum valorem temporis prafentis, ten aanzien van welken tyd nogtans gene afzonderlyke animatie van melioratien, nodig wezen kan.

Dat, aanbetreffende zodane parceelen, als door den Heer Johan Henric van Ifendoorn, van allodiaal tot Lehngoed gemaakt zyn, vermits dat of die parcelen zelfs, of de waardye van dien, insgelyks na den tegenswoordigen tyd te aeftimeren, door den tegenswoordigen Heer van den Cannenburg in diervoegen in deilinge gebragt worden moetendat Zyn Hoog en Wel Gebore daar van vyf zevende gedeeltens en

de

Sluiten