Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

CONSULTATIEN, ADVYSEN

Redenen van 't voorftaande Advys, zyn onder anderen kortelyk de naarvolgende.

Dat ons ex Actis is gebleeken , dat de Requirant , als Beurder van de verpondinge over Aelten, by zyn Requefte van den 7. February 1726. pofeert, dat hem op den 9. July des jaars 1725. door de Geërfdens diens zeiven Kerspels op eenen Ervendag is geinjungueert , de reftanten van Peter Hunink ter fomma van 134.9-19-ri. met alle promptitude te innen, zelvs met authorifatie van Citatie ter Camere van de Heeren Gedeputeerden, zoo nodig. 2. En dat hy, op dat fundament , by Haar Edele Mogende verzoekt, dat de Heer Gerequireerde nomine uxoris zoude worden geordonneert, aan hem in die qualiteyt eene fumma van 861. guld. 6 \ ftuyv. foo de Ehevrouw van Zyn Hoog Welgeboren als Vrouw van het Walfaart aen Peter Huynink wegens agterftandige verpondinge nog verfchult wezen zoude, binnen vier weeken te voldoen , of dat hem anderfmts gepermitteert wefen mogte, om van de Walfaartfche goederen zoo veele te verkoopen, als tot betaalinge van dat zelve reftant zoude konnen ftrekken. 3 Dat die Requefte, volgens appoin&ement van den 8. diens zeiven Maants, door Haar Edele Mogende daar op verleent, op den 20. daar aan volgende, uytwyiens die daer agterftaande relatie, aan den Heer Gerequiieerden ten fine van Berigt ter hant geftelt, en daar tegens op den 9. Maart door Zyn Hoog en Welgeb: van berigt gedient zynde, zyn Welgeboren ook by dat zyn berigt, des Requirants qualiteit, van door de Geërfdens van Aalten ten voorgemelden einde geauthorifeert te zyn, geenfints heeft ontkent of in twyffel getrokken. _

Dat

Sluiten