Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende ADVERTISSEM ENTEN. 229

Arnhem gepalTeert haare Teftamentaire difpofitie, waar by de zelve hebben verklaart:

Dat de langftlevende van haar beiden alle de natelatene goederen van de eerft overlydende eeuwig en erffelyk zal hebben en genieten , den een den anderen daarin reciproce tot haare univerfele Erfgenaam inftitueerende , als fub. A

Dezelve Ehelieden hebben den 21 February 1719. gemaakt een tweede Teftament, waar by zy inhcereren de voorpaande difpofitie , willende dat dezelve zal ftand grypen , en effect forteren, voor zoo verre by het tweede Teftament niet gealtereert word.

Waar na dezelve verklaaren, haare uiterfte wille te zyn, dat, in gevalle het quame te gebeuren, dat Lysbet Roeters de langft levende bleef, zy dm zoude hebben en behouden het effect van boven gemelte dispofitie.

Wyders zo verklaart de tweede Comparante Lysbet Roeters alleen, in val zy de langftlevende mogte zyn, haare Mans vrienden, die ten tyde haaresoverlydens de naafte zouden zyn, tot hare eenige en univerfele Erfgenamen, om alle de als dan nog voor handen zynde zo gereede als ongerecde goederen te genieten cn re profiteren;

Met vordere ernftïge begeerte, dat de difpofitien van den 29 February 1712. volkomen ftand zoude grypen, voor zo verre by dezen niet verandert is, als fub. B.

Hier na is Jan de Keyzer den 19 April 1745. dezer wereld overleden.

Den 13 May 1745 heeft de Weduwe, Lysbet Roeters, voor Heeren Schepenen der Stadt Arnhem gepalTeert haare laatfte difpofitie, waarby revoceert alle voorgaande Teftamenten , met begeerte , dat dit alleen na haren doode fublifteren zal en effect, genieten, nominerende daarby tot haare eenige en univerfele Erfgenamen, haare Nigt Agnieta Verburgh voor de halffcheit, Comelis de Wit, haar Mans Sufters Zoon voor

Sluiten