is toegevoegd aan uw favorieten.

Consultatien advysen ende advertissementen van rechten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

435 CONSÜLTATIËN, ADVYSEN.

Omtrent welke, na de eenparige verklaringe van onzë oude en moderne Conftumiers, het eene inconteftable zaake is, dat dezelve, zoo niet een meerdere, ten minften een gelykmatige kragt hebben met tranfporten van immobile Goederen, voor Gerigten folemniter gepafieert. Gor. adverf.tr. 4- 21. n. uit. ff in not. ad tratt. Fr. a Sand. de effettuc. cap. 2. n. 34. übi varia allegat noftrce Provlncice flatuta.

En wel zodanig, dat de fubfcriptie van Dedings-luyden, tot het weezen en beftaan van Huwelyks Voorwaarden en Magefcheydingen, als Gerigtelyke handelingen nodig, ontbrekende , nogtans ex fanieri noftratium pragmaticorum Sententia daar aan ten minften gedefereert word een perfonele Obligatie , welke argumento a contrario, uit die ftatutaire requifiten als van zelfs voortvloeidt en openbaar wordt, per ea qucs habet.. Fontan. de patt. antenupt. cl. 6. gl. 3. p. 7; n. 65. cum feqq. Cum aliud fit inftrumentum aliud contrattus Masc. de Prob. V. 2. Concl. 926. n. 15. ff feqq. aliud figura liter arum, aliud oratio L. 38./. de O. ff A. daarom op deeze en andere fundamenten n. 6g ff 70. concluderende, zegt hy n. 68. Ideo annullato ex for ma ftatuti inflrumento, non annullatur contrattus in eo ficriptus , fecundum DD. d. numi citato.

Het faveur, pouvoir en irrevocabile fubfiftentie van deeze Contracten, niet ex Jure Civili, maar ex Principiis juris patrii, gededuceert zynde, zal uyt de tegenftrydige differentien, tuffchen een vrye en verbodene dispofitie- teftamentair, dan ligtelyk deeze conclufie met evengetnelte Gor. tr. $ï part. 2. cap. 2. n. 12. 13 ff 14. moeten volgen: -

'Quod hujusmodi patta omnino funt fervanda, ut' cunque eadem aut tota aut ex parte , juri Cesareo contraria reperian* tur.

: Wanneer wy nu vervolgens letten op de paralelle comparatien en confonante effecten, van en tuffchen Huwelyks Voorwaarden en Magefcheydingen, als daar van onder anderen by evengemelten: onzen Couftumier Gor. dd. ii. ffc.

in