is toegevoegd aan uw favorieten.

Consultatien advysen ende advertissementen van rechten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende ADVERTISSEMENTEN. 437

in "e byzonder eod. tr. 1. cap. 3. n 8. ff d. tr. 3. p. 2. ca/). h. n. 7. vergeleken met 't Landr. der Graaffch. Zutph. tit. 2. §. 5. fif 18. §. 9- Stadrecht van Zutphen tit. 26. §. 1. Nieuwe Reglement over 't houden van een goedt Prothocol in en van Welgemelte Graaffch. §. 3. 4. ff 5. te zien , zoo zouden wy daar uyt vrymoedig durven vaft ftellen:

Dat uyt kragt van Magefcheydingen, hebbende tefte eodem Gor. tr. 1. cap. 3. nl 5. in ann.n. 5. juxta ibid eitat. textum feudalem , fpeciem transatlionum, zoo wel als uyt hoofde van Huwelyks Voorwaarden , een perfonele actie ad intereffë gebooren word, wanneer daar by ignorante Domino paper re feudali gehandelt is , om dat, offchoon de eerfte, ex capite Icefionis mutabil, en de tweede uit dien of anderen hoofde immutabil zyn, niet zoo zeer daar op, als wel op de wederzydfche perfoneele handelinge, die als, een en dezelfde in deeze twee Contracten opgeflotene verpligtinge, dusdane actie ad intereffë alleen voortbrengt, peremptorie moet gereflecteert worden.

Behalven dat de Conventien, voor zoo verre contra LL. aut bones mores by Huwelyks Voorwaarden gemaakt, insgelyks en zoo wel retractabil en nul zyn, als die, welke by Magefcheyden gevonden worden, als ex gr. fi maritus in pactis antenuptialibus promifififet , quod uxer imperium exerceret , non tarnen ex patio turpi teneretur; Item fi ftipulatum iisdem patlis fuerit■', quod maritus nunquam domicilium fit mutaturus, ex hac promijfione fimiliter non teneretur, cum in~ firingit jus libertatis.

Zodanig evenswei, dat een Vrouw deeze vryheid, ftrydig met die aan de Man verfchuldigde reverentie, niet konnende verhinderen , zoo wel uit hoofde der beloften, als dewelke by Huwelyks Voorwaarden plaatfe heeft, actie van Intereffë of fchade gebooren is, wanneer de Man dezelve tegen gaat, en zyn domicilium buyten reeden elderwaarts getranfporteert heeft, gelyk dit in jure dus gefundeert te Ü i & zyn3,