is toegevoegd aan uw favorieten.

Consultatien advysen ende advertissementen van rechten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende A D VERTISS EMENTEN. 439

Veel weiniger, dat wy ergens eenig annullerent dispofitief, wet, praótyk of Judicaat hebben gevonden, waar by de bedingen over Leenen in een Magefcheid, buyten kennis en confent van den Leen-Heer gemaakt, minder dan die by Huwelyks Voorwaarden zouden beftendig, of eene zodane actie ad intereffë verbooden zyn, gelyk wel, na de Zutphenfche, Overyffelfche en andere wetten, alle handelingen van onroerende Goederen, die eene der Echtgenoten, buyten de andere onderftaan hadden , zodanig propter appofitam claufuiam annullativam nul en kragteloos gefield worden, ut maritus bona communia fine uxoris confenfu alienans, nequidem pro fuo femiffe ad interefife teneatur, Landrecht tit. 18. §. u van Overyffel p. 2. tit. 2. §. 4. ff Gor. de tr. 1. cap. 5. n. 8. Sand. d. effeEt. cap. 4. n. 13.

Terwyl nu buyten alle contradictie, juxta Gor. tr. r. cap. 3. w. 8. ff Schomak. conf Gelro Zutph. p. 1. conf. 43. ad 2. queeft. het eene indisputabile waarheid is , dat de handelingen over Lheen of Heeren Goederen by Huwelykfche Voorwaarden, zonder 't nodige confent van den LheenHeer of Rekenkamer, aüionem ad interefife produceren Zoo zullen wy de voorfr. onze confideratien tot die by Magefcheiden mede geappliceert houdende, daar en boven uyt even geallegeerden Gor. d. I. in annot. ad n. 5. tot meerder beveftinge van ons Advys aanmerken , hoe dat den Verweerder in deeze Proceduire over de Heerlykheid Dorenweerth, by Sententie van 1566. zou hebben getriumpheert ex eo, quod pro fe haberet pattum aliquod diviforium hareditatis, Magefcheid , licet nullo Domini confenfu confirmatum.

Betuygende aldaar , dat de gemeene feudale Wetten , waar by zodane over Leenen buiten den Heer opgerigte Magefcheyden, tuffchen Broederen als tranfactien fubfifteren, oudtyts by de Gelderfchen omtrent zulke patia in confideratie genoomen , daar toe n. 6. deeze decifoire reeden by forme van folutie op die voorens gemaakte objectie by brengende cum ait: Neque enim tune domino invito alius ob-

tru-