is toegevoegd aan uw favorieten.

Consultatien advysen ende advertissementen van rechten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•34

CONSÜLTATIEN, ADVYSEN

zouden hebben laten contenteren, om dat zy daar door de Vrouw ofte haare Perfoon ende Goederen wel expreffelyk, ende ex propofito daar buiten hebben willen houden ende pjrivativc alleen op den Man willen zien.

Gelyk nogtans het zelve van de Verweerderfe, zulks willende fuftineren, nootzakelyk hadde moeten daar gedaan ende geprobeert worden.

Om dat if dezen voor den Impetrant komende te militeren deze generale couftume dezer Landen, dat een Vrouw verobligeert is, te betalen de fchulden van haar Man, 't zy dezelve voor, ofte ftaande het Huwelyk, by denzelven gemaakt zyn, gelyk hier boven is aangewezen.

De Verweerderfe daar tegens willende fuftineren, dat dezelve geen plaats heeft, wanneer de Crediteuren de Vrouw wel expreffelyk ende ex propofito daar van hebben willen excluderen , endcprivative alleen op den Man zien, ook wel expreflèlyk ende klaarlyk hadde moeten bewyzen, dat zulks in dezen, ten reguardevan haar, van de Crediteuren gedaan was.

Probatis enim affeverationibus a&oris reo incumbit onus probandi e*, qua exctpiêndo Jeu defendendo affeveravit, nifi con* demnari velit. L. 19. Cod. de except....

Qjiia perpetuum efi, ut ajfirmanti, five Reo, five a&ori, necejji* tas probandi incumbat L. 1. Cod. L. 2. ff. de probat. PereZ» ad Cod. eod. tit. «.8. ver fic probatis.

Ende of nu wel de Verweerderfe tegens die voorfz. generale couftumen ten tweeden objicieert, dat de Impetrant niet zoude konnen daar doen, dat dezelve van eenig effect is, in een cas als dezen, daar de Verweerderfe by 't ingaan van het Huwelyk zo lelyk bedrogen, ende zo grovelyk geladeert is.

Zo kan haar egter dit al mede, «iadezelfde reden ende regten als voren., niet helpen.