is toegevoegd aan uw favorieten.

Consultatien advysen ende advertissementen van rechten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

end]e ADVERTISSEMENTEN. f237

men dezer Landen zodanigen kragt ende effect gegeven hebben, dat die gene, die een Man ofte Vrouw trouwt, met fchulden beladen, ook deszelfs fchulden trouwt, ofte zig daar door redevabel maakt aan deszelfs Crediteuren, uti pluribut fupra demonftruturn.

Alhoewel ook nog de principaalfte fchuld in dezen, te weten, die van 1250 Gulden, by des Verweerderfes Eheman niet en is gemaakt voor dit Houwelyk, maar ftaande hét zelve, als zynde het zelve volgens den datum van de voorfz. Huwelykfche Voorwaarden fub A. gededingt ende gefloten den 19 Maert 1685. en het hantfchrift van deze fchuld eerft gepasfeert den eerften Oétober deszelvigen jaars 1685, als daar byte vernemen is.

En overzulks de Verweerderfe dienaangaande ook in allen geval niet en zoude te ftade komen, (indien het daar al op aankwam, als neen, per ea qua fupra,) het bedrog, het welk haar ■ Eheman by het ingaan van het Huwelyk mogte gebruikt hebben , .als zynde die fchult toen nog niet in rerum natura geweeft.

Gelyk ook niet, dat haar Eheman, geweten hebbende, dat hy zo zwaar geobereert, ende met zo veel fchulden beiaden was , deze fchuld evenwel daar nog by gecontraheert heeft, en dienvolgens al mede ter kwader trouwe fchynt gegaan te hebben.

Aangezien den originelen Crediteur al mede niet uit zodanig bedrog zyne adie deriveert, neen maar uit het verfchot van penningen, aan haar Eheman ter goeder trouwe verftrekt, ende uit het handfehrift, daar van door hem gegeven.

Als waar door, zo wel de Verweerderfe, als haar Eheman. aan denzelven is verobligeert geworden, tot reftitutie van die verftrekte penningen.

: tribus enim nofiris tantus eft effeclus maritalis imperii ae jurts adminiftrandi, & inde obliganda uxoris pot eft as, ut qua-G6 3- cun*-