Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VOORNAAMSTE VOLKEN, 19

de natuurlijke wetten verzwakt wierden, en 't vuur der befmette hartstochten en driften 's menfehen daaden beftuurden, zo moest volgen, dat uit het zaad van hoogmoed, welk zijn hart vervulde, ongelijkheid en naijver geboren moest worden, waar door de natuurlijke eenvoudigheid verwisfeld wierd

voor heerschzugt en praal. Hier uit onftond

geweld , en onderdrukking , zo dat de magtiger den minderen voor zig deed buigen, wijl de deugd -haar wetgevend gezag verloor, en vervangen wierd door wanorde en verwarring, en de ftaatzugtzig onder de gedaante van eigen belang, heerschzugt,

en geweld openbaarde. . Hier door veranderde

voor den zwakkeren en minderen, de natuurlijke vrijheid in flavernij, en hun eigendom moest een roofgoed voor den heerschzugtigen en fterkererj,

■wórden. . Dusdanige ongemakken in den ftaaf

der natuure deeden noodwendig de menfehen naar hulpe uitzien, om deze gebreken te verhelpen, tot dat einde verkiezende onder een bekwaam opperhoofd of geleider, die magtig was hen te befchermen,zich met en benevens anderen in maatfehappij te begeven, om dus door opoffering van een gedeelte hunner natuurlijke vrijheid aan een wetgevend gezag, hun onderling eigendom te verzekeren, om voor geweld en onderdrukking befcherming te vinden, door algemeene wetten den wil en welvaart des volks bepaalende, en rechters verkiezende, die uitfpraak over hun onderlinge verfchillen

deeden. ■ Door welke befehikking mids we]

B 2

r.

rïOOFDST*

Over da

ZELFSKENNIS,

Sluiten